Disclaimer

Disclaimer van KamersEindhoven

KamersEindhoven is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersEindhoven, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersEindhoven zijn verbonden. KamersEindhoven is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersEindhoven beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersEindhoven is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersEindhoven worden aangeboden. KamersEindhoven garandeert niet dat de op KamersEindhoven aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersEindhoven garandeert ook niet dat de op KamersEindhoven aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersEindhoven garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersEindhoven hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersEindhoven is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersEindhoven. U vrijwaart KamersEindhoven voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersEindhoven.